Regulamin


Data opublikowania 01.02.2019 r.
Data modyfikacji 28.02.2021 r.

§1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia pisane wielką literą posiadają następujące znaczenia:

 1. Benchmark – Benchmark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 15, 35-103 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000547093, NIP: 8133702082, REGON: 360978103, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł.
 2. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy;
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; przez Klienta należy rozumieć także Konsumenta, chyba że z niniejszego Regulaminu wyraźnie wynika inaczej;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym zawierająca Umowę Sprzedaży dla celów innych niż związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Konto – zbiór informacji dostępny w Serwisie dotyczących danego Klienta, Zamówień przez niego składanych i zawieranych przez niego Umów; przy wykorzystaniu Konta Klient może składać Zamówienia, zawierać Umowy, w tym Umowy Sprzedaży, zamieszczać komentarze; do Konta przypisany jest login (nazwa użytkownika lub adres e-mail) i hasło;
 6. Produkt – prezentowana na stronie Serwisu rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej między Klientem a Benchmark;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;
 8. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.benchk.com, prowadzony przez Benchmark, za pośrednictwem którego Benchmark umożliwia korzystanie z Usług, a w szczególności złożenie Zamówienia i zawieranie Umów;
 9. Umowa – Umowa o Świadczenie Usług i/lub Umowa Sprzedaży zawierana za pośrednictwem Serwisu;
 10. Umowa o Świadczenie Usługi – umowa o świadczenie Usługi (Usług) zawierana pomiędzy Benchmark a Klientem za pośrednictwem Serwisu;
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Benchmark a Klientem, której przedmiotem jest określony Produkt wybrany przez Klienta;
 12. Usługa/Usługi – usługa (usługi) świadczona (świadczone) przez Benchmark na rzecz Klienta drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem Serwisu określona (określone) w § 2 ust. 3 Regulaminu;
 13. Zamówienie – wiadomość wysłana przez Klienta za pośrednictwem Serwisu określająca wolę Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej Produktów.

§2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, a w szczególności zakres i rodzaj Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).
 3. Za pośrednictwem Serwisu Benchmark świadczy następujące Usługi:
  a) dostęp do treści umieszczonej na stronie Serwisu, w tym w szczególności tekstów, zdjęć, przeszukiwanie treści umieszczonej na stronie Serwisu za pośrednictwem narzędzi udostępnionych w Serwisie, oraz oznaczenie Produktów jako obserwowanych przy użyciu narzędzi udostępnionych na stronie Serwisu;
  b) dostęp do Konta, w tym rejestracja w Serwisie,
  c) składanie Zamówienia i możliwość zakupu Produktów, w tym zawieranie Umowy Sprzedaży,
  d) umieszczenie komentarzy na stronie Serwisu,
  e) wysłanie wiadomości do Benchmark za pośrednictwem odpowiedniego formularza.
 4. Z Serwisu, w tym Usług, może korzystać każdy Klient, przy czym dla dostępu do Konta konieczne jest uprzednie dokonanie rejestracji w przypadku nowego Klienta lub zalogowanie się do Konta w przypadku gdy Klient już dokonał rejestracji w Serwisie, a w przypadku umieszczania komentarzy konieczne jest posiadanie Konta w Serwisie.
 5. Benchmark świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 6. Zakazane jest dostarczanie za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 7. Warunkiem świadczenia Usług jest spełnienie następujących wymogów technicznych, tj.:
  a) dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
  b) korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych:
  – Safari,
  – Firefox,
  – Opera,
  – Chrome,
  – Internet Explorer,
  c) Aktualne i oryginalne oprogramowanie użytkownika,
  d) w przypadku Usługi dostępu do Konta i/lub umieszczania komentarzy konieczne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej.
 8. Wszystkie Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są w języku polskim.
 9. Kontakt z Benchmark możliwy jest za pomocą adresów i numerów wskazanych poniżej:
  a) adres: Hanasiewicza 15, 35-103 Rzeszów,
  b) adres poczty elektronicznej: benchk.sklep@gmail.com,
  c) telefon kontaktowy: 575 188 088(opłata jak za połączenie wg stawek obowiązujących u danego dostawcy), przy czym kontakt za pomocą telefonu kontaktowego możliwy jest w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku,
 10. Korzystając z Serwisu, w tym Usług, Klient ponosi koszty dostępu do sieci Internet na zasadach określonych przez dostawcę tej usługi.
 11. Benchmark jest sprzedawcą Produktów dostępnych na stronie Serwisu objętych Umową Sprzedaży, a także usługodawcą Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).
 12. Umowa o Świadczenie Usług ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wskutek zakończenia przez Klienta korzystania z Usługi lub wykonania Usługi, chyba że z niniejszego Regulaminu wynika inaczej. Klient może w każdej chwili i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów zrezygnować z korzystania z Usługi.

§3

 1. W celu założenia Konta należy dokonać jednorazowej rejestracji w Serwisie.
 2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna.
 3. Dokonanie rejestracji skutkuje zawarciem z Benchmark umowy o świadczenie Usługi w postaci dostępu do Konta.
 4. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Serwisu.
 5. W celu rejestracji należy w formularzu rejestracyjnym podać następujące dane: adres e-mail, ustalić hasło oraz zaakceptować Regulamin Serwisu. W przypadku dokonywania rejestracji podczas składania Zamówienia można stworzyć Konto ustalając hasło do Konta oraz podając dane niezbędne do złożenia Zamówienia, a także akceptując Regulamin Serwisu.
 6. Loginem jest podane przez Klienta przy rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail) lub nazwa użytkownika.
 7. Nazwa użytkownika oraz hasło do Konta mogą być dowolnie wybrane przez Klienta.
 8. W trakcie rejestracji możliwe jest wyrażenie przez Klienta dodatkowych zgód na przetwarzanie danych osobowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla potrzeb marketingu bezpośredniego.
 9. Po zakończeniu rejestracji, Benchmark przesyła wiadomość potwierdzającą założenie Konta na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 10. Wszystkie dane podane przy rejestracji Klient może edytować w ustawieniach Konta.
 11. Klient ma możliwość zmiany w każdym czasie ustawionego hasła poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany w ustawieniach Konta. Klient powinien zachować w poufności hasło oraz login umożliwiające dostęp do Konta.
 12. Po dokonaniu jednorazowej rejestracji, Klient ma dostęp do Konta w każdym czasie, przy czym dostęp do Konta wymaga podania loginu oraz hasła (zalogowania się do Konta), z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.
 13. Logując się do Konta na stronie Serwisu, Klient ma możliwość skorzystania z opcji „Zapamiętaj mnie”, w związku z czym Klient korzystając z tego samego urządzenia nie musi każdorazowo logować się do Konta.
 14. Każdy Klient może założyć więcej niż jedno Konto, przy czym do każdego Konta musi być przypisany inny adres e-mail.
 15. W razie utraty przez Klienta hasła do Konta, w tym jego zapomnienia, Klient ma możliwość uzyskania nowego hasła po wyborze przez Klienta opcji: „Zapomniałeś hasła?” za pośrednictwem Serwisu. Możliwość zresetowania hasła zostanie udostępnione Klientowi poprzez zarejestrowany adres email, po uprzednim wskazaniu nazwy użytkownika lub podania właściwego adresu e-mail.
 16. Umowa o udostępnienie Konta zawarta jest na czas nieoznaczony. Klient może rozwiązać Umowę o udostępnienie Konta (tj. usunąć Konto) w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez skierowanie żądania usunięcia Konta na adres email benchk.sklep@gmail.com.
 17. Usługa dostępu do Konta jest nieodpłatna.

§4

 1. Zamówienia można składać korzystając ze strony internetowej Serwisu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienie można złożyć bez uprzedniego zakładania Konta jak i po zalogowaniu się do Konta (w przypadku Klienta posiadającego założone w Serwisie Konto).
 3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu należy:
  a) zapoznać się z prezentowanymi w Serwisie Produktami,
  b) dokonać wyboru jednego lub kilku Produktów prezentowanych w Serwisie; wybór Produktów następuje poprzez dodanie określonej ilości wybranych Produktów wybierając opcję „Dodaj do koszyka”,
  c) zalogować się na Konto (w przypadku posiadania Konta w Serwisie) lub wypełnić odpowiedni formularz udostępniony w Serwisie poprzez wprowadzenie następujących danych: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail,
  d) dokonać wyboru formy płatności oraz sposobu i adresu dostawy Produktów będących przedmiotem Zamówienia zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie Serwisu,
  e) zaakceptować Regulamin Serwisu,
  f) potwierdzić Zamówienie poprzez wybranie opcji „Kupuję i płacę”.
 4. W przypadku wyboru opcji płatności online przelewem elektronicznym za pośrednictwem platformy PayU, Klient po potwierdzeniu Zamówienia poprzez wybranie opcji „Kupują i płacę”, zostanie przekierowany na stronę płatności elektronicznych, umożliwiającą dokonanie płatności za złożone Zamówienie.
 5. W toku składania Zamówienia możliwe jest wyrażenie przez Klienta dodatkowych zgód na przetwarzanie danych osobowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego.
 6. Składając Zamówienie do czasu wybrania opcji „Kupuję i płacę”, Klient może dokonywać modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie Produktu i jego ilości, a także może dodawać Produkty do koszyka, usuwać, zwiększać lub zmniejszać ich liczbę, a także zrezygnować ze składania Zamówienia, w tym wypełnienia odpowiedniego formularza.
 7. Łączna cena, którą zobowiązany jest zapłacić Klient w związku z Zamówieniem, obejmująca cenę Produktów wybranych przez Klienta wraz z kosztami dostawy i innymi kosztami, a także wybrany sposób dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia, w tym przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia poprzez wybranie opcji: „Kupuję i płacę”.
 8. Informacja o dostępności Produktu umieszczona jest przy opisie każdego Produktu na stronie Serwisu.
 9. Benchmark potwierdzi przyjęcie Zamówienia po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości, na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta. Benchmark w wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia poinformuje Klienta o planowanym czasie realizacji i dostarczenia Zamówienia.
 10. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia Benchmark przesyła Klientowi Regulamin w formie pdf.
 11. W wyniku złożenia Zamówienia i potwierdzenia przez Benchmark przyjęcia Zamówienia pomiędzy Benchmark a Klientem zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

§5

 1. Ceny Produktów podane w Serwisie są cenami brutto (tj. zawierającymi podatki) podanymi w złotych polskich. Cena Produktu prezentowana w Serwisie zawiera koszty dostarczenia (dostawy) Produktu. Koszty dostarczenia (dostawy) wybranych przez Klienta Produktów objętych Zamówieniem wynoszą 0 zł, niezależnie są od wybranego sposobu dostawy Produktu, wartości, wielkości oraz miejsca dostawy Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zapłata ceny za zamówione za pośrednictwem Serwisu Produkty, może być dokonana w jeden z następujących sposobów:
  a) płatność poprzez system płatności mobilnych Blik 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  b) płatność online przelewem elektronicznym za pośrednictwem platformy Imoje dostępnej pod adresem: https://www.imoje.pl/ 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  c) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Benchmark; płatność powinna być dokonana w terminie 3 dni; dane do przelewu zostaną przesłane Klientowi na adres e-mail podany przez Klienta niezwłocznie po potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta poprzez wybranie opcji: „Kupuję i płacę”
  d) płatność za pośrednictwem PayU Raty.
 3. Klient składając Zamówienie dokonuje wyboru jednego z dostępnych sposobów płatności za Produkt objęty Zamówieniem.
 4. Benchmark udostępnia na stronie Serwisu aktualne informacje o sposobach płatności za zamówione Produkty i kosztach z tym związanych.

§6

 1. Klient posiadający Konto ma możliwość sprawdzenia statusu Zamówienia po zalogowaniu się do Konta.
 2. Dostępne sposoby dostawy Produktów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży i terminy dostawy Produktu określone są na stronie Serwisu.
 3. Zamówienie złożone za pośrednictwem Serwisu dla waluty PLN dostarczane jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienie złożone za pośrednictwem Serwisu dla waluty EUR dostarczane jest wyłącznie na terenie państw kontynentalnych Unii Europejskiej. Dostawy do krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz wysp są wyceniane indywidualnie ze względu na koszt transportu.
 4. Zamówienia złożone za pośrednictwem Serwisu realizowane będą, tj. zostaną przygotowane i przekazane do dostarczenia Klientowi do 3 Dni Roboczych od chwili potwierdzenia przez Benchmark Klientowi przyjęcia Zamówienia. Ww. termin realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy Produktu objętego Zamówieniem. Czas dostawy przesyłki zawierającej Produkt objęty Zamówieniem zależy od wybranego sposobu dostawy, a szacunkowy okres dostawy wskazany jest na stronie Serwisu.

§7

 1. Za pośrednictwem Serwisu każdy Klient ma możliwość bezpłatnego dostępu do treści umieszczonej na stronie Serwisu, w tym w szczególności tekstów, zdjęć, a także przeszukiwania treści umieszczonej na stronie Serwisu za pośrednictwem narzędzi udostępnionych w Serwisie oraz oznaczenia Produktów jako obserwowanych przy użyciu narzędzi udostępnionych na stronie Serwisu.
 2. Treści umieszczane w Serwisie sporządzone są w języku polskim, możliwe jest udostępnienie niektórych lub wszystkich treści także w innym języku.
 3. W celu dostępu do treści umieszczonej na stronie Serwisu, Klient powinien wpisać adres internetowy Serwisu na stronie przeglądarki internetowej. Umowa dotycząca dostępu do treści umieszczonej na stronie Serwisu zostaje zawarta na skutek wpisania przez Klienta adresu internetowego Serwisu lub wybrania podstrony Serwisu oraz wyświetlenia strony lub podstrony Serwisu, na czas korzystania przez Klienta ze strony lub podstrony Serwisu, w tym przeglądania ich treści i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania przez Klienta korzystania ze strony lub podstrony Serwisu.
 4. W celu oznaczenia Produktów jako obserwowanych przy użyciu narzędzi udostępnionych na stronie Serwisu należy wybrać odpowiednią opcję podczas przeglądania treści dostępnej na stronie Serwisu dotyczącej danego Produktu w celu dostępu do Produktu podczas korzystania ze strony Serwisu. W każdym czasie Klient może dodać kolejne Produkty jako obserwowane, zrezygnować z obserwowania Produktu lub dodać je do koszyka.
 5. Klient może w każdej chwili i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów zrezygnować z dostępu do treści umieszczonej na stronie Serwisu, poprzez zamknięcie przez Klienta strony lub podstrony Serwisu, a także z przeszukiwania jego treści.

§8

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Klient ma możliwość umieszczenia komentarzy do prezentowanych na stronie Serwisu tekstów, materiałów, opinii, a Benchmark umożliwia ich przechowywanie na stronie Serwisu.
 2. W celu umieszczenia komentarza na stronie Serwisu konieczne jest posiadanie aktywnego Konta, a także podanie przy wypełnieniu formularza w celu udostępnienia komentarza następujących danych: Imię i Nazwisko – lub uprzednie zalogowanie się do Konta, a także zaakceptowanie Polityki prywatności Serwisu i Cookies.
 3. Usługa umieszczenia komentarzy jest bezpłatna.
 4. Komentarze publikowane przez Klienta są subiektywnymi wypowiedziami Klientów.
 5. Benchmark moderuje wszystkie komentarze w celu uniknięcia niechcianego spamu lub niecenzuralnych wypowiedzi – każdy nowy komentarz jest zatwierdzany przez administratora
 6. Benchmark ma prawo do usunięcia komentarzy publikowanych przez Klientów, jeżeli mają one charakter bezprawny, w tym naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa, a także w przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Benchmark poinformuje Klienta o usunięciu komentarzy, publikowanych przez Klienta i przyczynie takiego usunięcia poprzez adres email zarejestrowanego użytkownika .
 7. Komentarze publikowane przez Klienta nie mogą mieć charakteru bezprawnego, a w szczególności nie mogą:
  a) naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego,
  b) naruszać praw własności intelektualnej, praw autorskich i innych praw, a także dóbr osobistych osób trzecich,
  c) naruszać tajemnicy prawnie chronionej, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa,
  d) zawierać treści pornograficznych, wulgarnych lub obraźliwych,
  e) zawierać treści reklamowych lub stanowić niezamówionej informacji handlowej,
  f) zawierać treści niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu lub innych systemów informatycznych,
  g) nawoływać do naruszania prawa.

§9

 1. Za pośrednictwem Serwisu każdy Klient ma możliwość wysłania wiadomości do Benchmark poprzez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza udostępnionego na stronie Serwisu.
 2. Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest nieodpłatna.
 3. W celu wysłania wiadomości do Benchmark za pośrednictwem Serwisu Klient powinien:
 4. a) wypełnić formularz dostępny na stronie Serwisu poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail i wskazać treść wiadomości,
  b) zaakceptować Politykę prywatności serwisu i Cookies
  c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytania
  d) wysłać wypełniony formularz poprzez wybranie opcji „Wyślij”.

Wysyłając wiadomość do Benchmark Klient ma możliwość wyrażenia dodatkowych zgód na przetwarzanie danych osobowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla potrzeb marketingu bezpośredniego.

 1. Benchmark potwierdza wysłanie formularza z wiadomością poprzez adres email podany przez użytkownika .
 2. Umowa o świadczenie Usługi wysłania wiadomości do Benchmark zawierana jest na czas określony – do czasu wysłania przez Klienta odpowiedniego formularza lub zaprzestania jego wysłania. Wskutek wysłania formularza, Usługa wysłania wiadomości do Benchmark zostaje wykonana.
 3. Klient ma możliwość zrezygnowania z Usługi wysłania wiadomości do Benchmark do czasu wysłania formularza zawierającego wiadomość.

§10

 1. Z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu, Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Benchmark za pośrednictwem Serwisu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni:
  a) w przypadku Umowy Sprzedaży – od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub przez wskazaną przez Klienta będącego Konsumentem osobę trzecią inną niż przewoźnik; przy czym w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin na odstąpienie od Umowy Sprzedaży biegnie od objęcia w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub przez wskazaną przez Klienta będącego Konsumentem osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniego Produktu, partii lub części, a w przypadku Umowy Sprzedaży polegającej na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin na odstąpienie od Umowy Sprzedaży biegnie od objęcia w posiadanie pierwszego Produktu przez Klienta będącego Konsumentem lub przez wskazaną przez Klienta będącego Konsumentem osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  b) w przypadku Umowy o Świadczenie Usługi – od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient będący Konsumentem powinien poinformować Benchmark sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem: ul. Hanasiewicza 15, 35-103 Rzeszów nr tel. 575 188 088, e-mail: benchk.sklep@gmail.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć za pośrednictwem wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z ww. wzoru formularza nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, Umowę uważa się za niezawartą.
 4. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, Benchmark zwróci Klientowi będącemu Konsumentem otrzymane od niego płatności, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Benchmark), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Benchmark oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy. Klient ponosi koszty zwrotu towaru.
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, Benchmark dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Benchmark może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania oraz montażu i musi zostać zwrócony w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu.
 8. W przypadku odstąpienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie od Umowy, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest zwrócić Produkt. W takim przypadku Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Produkt do Benchmark sp. z o.o., na adres: ul. Hanasiewicza 15, 35-103Rzeszówlub przekazać go osobie upoważnionej przez Benchmark do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem odstąpił od Umowy. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem ww. terminu.
 9. Klient będący Konsumentem odstępujący od Umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 złotych (słownie: sto złotych).
 10. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej za pośrednictwem Serwisu:
  a) Umowy o Świadczenie Usług, jeżeli Benchmark wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Benchmark utraci prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta będącego Konsumentem lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług i po poinformowaniu go przez Benchmark o utracie prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług.
 11. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Benchmark informuje, że pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma ODR stanowiąca internetowy system rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, za pośrednictwem której Klient będący Konsumentem może złożyć skargę w związku z Umową.
 12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Klienta niebędącego Konsumentem.

§11

 1. Klient może złożyć do Benchmark reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym dotyczących Usług.
 2. Reklamacja może być złożona:
  a. pisemnie na adres: ul. Hanasiewicza 15, 35-103 Rzeszów,
  b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: benchk.sklep@gmail.com,
  c. telefonicznie pod numerem telefonu 575 188 088.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W tym terminie Benchmark przekaże Klientowi pisemnie lub w inny sposób wskazany przez Klienta decyzję dotyczącą uznania albo braku uznania reklamacji.
 4. Zalecamy aby reklamacja zawierała następujące dane: imię i nazwisko, dane kontaktowe osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji, opis nieprawidłowości oraz miejsce i datę jej wystąpienia/stwierdzenia, żądanie reklamacyjne.

§12

 1. Benchmark ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad.
 2. Z tytułu Umowy, w szczególności za wady zakupionego Produktu, Benchmark ponosi względem Klienta odpowiedzialność w zakresie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 – art. 576 ww. ustawy.
 3. Benchmark jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli dany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonego Produktu z Umową Sprzedaży, która w szczególności może polegać na tym, że Produkt:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Benchmark zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Benchmark przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Benchmark nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  d) została wydana Klientowi w stanie niezupełnym.
 5. Benchmark jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili.
 6. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Benchmark o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Benchmark niezwłocznie po jej stwierdzeniu, chyba że Benchmark wiedział o wadzie albo zapewnił Klienta niebędącego Konsumentem, że wady nie istnieją. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 7. W przypadku wykonywania przez Klienta uprawnień z tytułu rękojmi, powinien on na koszt Benchmark dostarczyć Produkt na adres: ul. Hanasiewicza 15, 35-103 Rzeszów. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Benchmark Produkt w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 8. Benchmark udziela gwarancji jakości Produktu. Informacje o udzielonej gwarancji, w tym treść gwarancji, okres gwarancji oraz sposoby realizacji uprawnień z gwarancji znajdują się na stronie Serwisu przy opisie każdego Produktu. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§13

 1. Benchmark informuje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w polityce prywatności Serwisu i Cookies.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, w tym udostępnionych danych, Benchmark zaleca stosowanie aktualnego i legalnego oprogramowania antywirusowego.

§14

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: „RODO”, jest Benchmark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Ul. Hanasiewicza 15, 35-103 Rzeszów, e-mail: benchk.sklep@gmail.com, nr tel. 575 188 088
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Benchmark zostały pozyskane od Klienta podczas korzystania z Usług, w tym zakładania Konta, składania Zamówienia, a także mogą pochodzić od podmiotów realizujących płatności za Zamówienia złożone za pośrednictwem Serwisu.
 3. Kategorie pozyskanych przez Benchmark danych osobowych to dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko), dane kontaktowe i dane adresowe.
 4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:
  a) prowadzenia działań marketingowych i informujących o działalności Benchmark, a także w celu obsługi zapytań kierowanych do Benchmark, a podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
  b) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, a podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarta umowa lub działania podejmowane przed zawarciem umowy),
  c) spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa z zakresu sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego, a także rozpatrzenia reklamacji, a podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami prawa nakładającymi na administratora danych osobowych obowiązki z zakresu rozpatrywania reklamacji, prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej,
  d) ustalenia i dochodzenia roszczeń, a także obrony przed roszczeniami (w przypadku zakończenia współpracy z Klientem), a podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawie uzasadniony interes administratora danych osobowych w postaci możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami).
 5. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Benchmark usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe, podmiotom obsługującym płatności za Zamówienia składane za pośrednictwem Serwisu, podmiotom świadczącym usługi prawne, a także firmom windykacyjnym, a także innym podmiotom, którym Benchmark powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów oraz podmiotom upoważnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Klientów będą przechowywane:
  a) w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych i informujących – przez okres od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia lub osiągnięcia celów przetwarzania,
  b) w przypadku obsługi zapytań kierowanych do Administratora – przez okres maksymalnie 3 lat od zakończenia korespondencji,
  c) w przypadku zawartej umowy lub podejmowania działań przed zawarciem umowy – przez okres niezbędny do zawarcia umowy, a w przypadku jej zawarcia przez okres obowiązywania umowy zawartej z Benchmark, a po zakończeniu takich działań lub umowy do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego, chyba że okres wynikający z przepisów prawa z zakresu sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego nakładający na Benchmark obowiązek przechowywania dokumentacji jest dłuższy (wówczas okres przechowywania danych ustalany jest zgodnie z lit. d) poniżej),
  d) w przypadku przetwarzania danych w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa z zakresu sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa nakładających na Benchmark obowiązki z zakresu sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego,
  e) w przypadku przetwarzania danych w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń, a także obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – do czasu przedawnienia roszczeń ustalonego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,
  f) lub do czasu skutecznego żądania usunięcia danych (w przypadku możliwości skutecznego skorzystania z tego uprawnienia).
 7. Klient posiada prawo żądania od Benchmark dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Klient posiada prawo do przenoszenia danych.
 9. Klient posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 11. W pewnych sytuacjach określonych powyżej Benchmark przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie wyrażonej zgody. W takim przypadku Klient posiada prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie takiej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 12. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. W przypadku gdy dane osobowe są przekazywane w celu zawarcia i realizacji Umowy, w tym korzystania z Usług, podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie Usług lub zawarcie i realizację Umowy.
 13. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 14. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies w celach, w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności Serwisu i Cookies. Pliki typu cookies nie gromadzą danych osobowych ani w żaden inny sposób nie ingerują w system informatyczny Klienta, w tym zainstalowane oprogramowanie i mogą być w każdym czasie usunięte. Klient może nie wyrazić zgody na włączenie obsługi plików typu cookies.

§15

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Klienta będącego Konsumentem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
 4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów między Benchmark a Klientem niebędącym Konsumentem, które wynikają z korzystania przez Klienta niebędącego Konsumentem z Serwisu, w tym Usług, jest sąd właściwy dla siedziby Benchmark.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi rozstrzygająca będzie wersja regulaminu sporządzona w języku polskim.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019 r.

Regulamin PL

 

DOSTAWA GRATIS
na terenie Polski

Bezpieczne
i chronione zakupy

Kompleksowa
obsługa klienta