Obowiązuje od dnia 01.02.2019 r.

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://benchk.com/, w tym zasady wykorzystywania plików typu „cookies”.

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://benchk.com/, w tym zasady wykorzystywania plików typu „cookies”.

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: „RODO”,  jest Benchmark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Hanasiewicza 15, 35-103 Rzeszów, , zwana dalej: „Administratorem”.

2. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem ul. Hanasiewicza 15, 35-103 Rzeszów, adresem e-mail: benchk.sklep@gmail.com lub nr tel. 575 188 088,

3. Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Państwa podczas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem: www.benchk.com (zwanego dalej: „Serwisem”), w tym zakładania konta, składania zamówienia, a także mogą pochodzić od podmiotów realizujących płatności za zamówienia złożone za pośrednictwem Serwisu.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.

5. Kategorie pozyskanych przez Administratora danych osobowych Państwa dotyczących to dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko, nazwa firmy), dane kontaktowe, NIP i dane adresowe.

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) prowadzenia działań marketingowych i informujących o działalności Administratora, a także w celu obsługi zapytań kierowanych do Administratora, a podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
b) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, a podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarta umowa lub działania podejmowane przed zawarciem umowy),
c) spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa z zakresu sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego, a także rozpatrzenia reklamacji, a podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami prawa nakładającymi na administratora danych osobowych obowiązki z zakresu rozpatrywania reklamacji, prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej,
d) ustalenia i dochodzenia roszczeń, a także obrony przed roszczeniami (w przypadku zakończenia współpracy pomiędzy Administratorem a Państwem), a podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych w postaci możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami).

7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz księgowe, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe, podmiotom obsługującym płatności za zamówienia składane za pośrednictwem Serwisu, podmiotom świadczącym usługi prawne, a także innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów oraz podmiotom upoważnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

a) w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych i informujących – przez okres od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia lub osiągnięcia celów przetwarzania,
b) w przypadku obsługi zapytań kierowanych do Administratora – przez okres maksymalnie 3 lat od zakończenia korespondencji
c) w przypadku zawartej umowy lub podejmowania działań przed zawarciem umowy – przez okres niezbędny do zawarcia umowy, a w przypadku jej zawarcia przez okres obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po zakończeniu takich działań lub umowy do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego, chyba że okres wynikający z przepisów prawa z zakresu sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego nakładający na Administratora obowiązek przechowywania dokumentacji jest dłuższy (wówczas okres przechowywania danych ustalany jest zgodnie z lit. c) poniżej),
d) w przypadku przetwarzania danych w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa z zakresu sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązki z zakresu sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego,
e) w przypadku przetwarzania danych w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń, a także obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – do czasu przedawnienia roszczeń ustalonego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
f) lub do czasu skutecznego żądania usunięcia danych (w przypadku możliwości skutecznego skorzystania z tego uprawnienia).

9. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. Posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych.

11. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

12. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

13. W pewnych sytuacjach określonych powyżej Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody. W takim przypadku posiadają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie takiej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku gdy dane osobowe są przekazywane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z usług drogą elektroniczną, podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie usług lub zawarcie i realizację umowy.

15. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Wobec Państwa nie będą wywoływane skutki prawne lub czynności, które w podobny sposób mogłyby istotnie na Państwa wpłynąć.

16. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu, w tym usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, mogą być następujące: atak malware, atak DDoS DOS, włamanie na serwer, możliwość otrzymywania spamu, nie autoryzowane pozyskanie danych osobowych z bazy.

17. Administrator stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a) dostęp do konta wymaga podania loginu i hasła, chyba że skorzystali Państwo z opcji „Zapamiętaj mnie”,
b) protokół SSL,
c) Podwójne szyfrowane logowanie dla administratorów strony,
d) Kopie bezpieczeństwa,
e) Natychmiastowa aktualizacją oprogramowania,
f) Rotacyjna zmiana haseł dla administratorów oraz właścicieli skrzynek mailowych,
g) Skomplikowane hasła dostępu.

18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, w tym udostępnionych danych, Administrator zaleca stosowanie aktualnego i legalnego oprogramowania antywirusowego.

PLIKI TYPU „COOKIES”

1. Administrator informuje, że Serwis wykorzystuje pliki typu „cookies”. Cookies to niewielkie pliki tekstowe pobierane podczas korzystania przez Państwa z Serwisu, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, a następnie odczytywane przy połączeniu się przeglądarki internetowej. Pliki cookies nie mają charakteru danych osobowych.

2. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje cookies: tymczasowe, stałe, konfiguracyjne, funkcjonalne i reklamowe

3. Serwis wykorzystuje cookies w następujących celach:
Prawidłowe i szybkie wyświetlanie strony, zapamiętanie ustawień i konfiguracji użytkowników, zapamiętanie loginów i haseł, analityka, śledzenie ruchu na stronie, wyświetlanie reklam,

4. Cookies pozwalają na rozpoznanie Państwa urządzenia końcowego oraz odpowiednie wyświetlenie na nim strony internetowej. Wyłączenie obsługi cookies może spowodować trudności lub niemożność korzystania z Serwisu lub jego poszczególnych funkcji.

5. Mają Państwo możliwość w każdym czasie określenia warunków przechowywania lub dostępu do gromadzonych poprzez cookies informacji za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, w tym poprzez zmianę ustawień dotyczących zapisywania cookies, w szczególności w ten sposób, aby każdorazowo uzyskiwać informację o umieszczeniu cookies, zablokować dostęp do cookies lub je usunąć. Mogą Państwo również usunąć cookies, które zostały zapisane wcześniej.

6. Serwis wykorzystuje cookies na podstawie Państwa zgody wyrażonej przy pierwszym wejściu na stronę Serwisu na odstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu określonym w ust. 4 powyżej.

7. Szczegółowe zasady określenia warunków przechowywania lub dostępu do cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych, z których Państwo korzystają.

8. Przeglądarki internetowe co do zasady domyślnie akceptują cookies w urządzeniu końcowym.

9. W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies naszym dostawcom zewnętrznym (Google, Facebook) informujemy, iż niektóre Państwa dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Google LLC, Facebook, posiadają certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. (więcej informacji na ten temat jest dostępnych pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

10. Administrator wykorzystuje zewnętrzne cookies w celach zbierania anonimowych danych statystycznych poprzez Google Analytics oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika (Google Ads, Facebook Ads)

11. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

—————————————

DOSTAWA GRATIS
na terenie Polski

Bezpieczne
i chronione zakupy

Kompleksowa
obsługa klienta

Skip to content